top of page
טרקטורטני אילת

תקנון שימוש בטרקטורון

אני הח"מ

מצהיר ומתחייב בזאת כלפי העסק טרקטורוני אילת רויאל

1. הנני מחזיק/ה ברישיון נהיגה בתוקף מסוג b (לנהיגה ברכב מנועי שמשקלו עד 4 טון), לא חלה בענייני מניעה כלשהי להשכרת טרקטורון/רייזר ו/או לנהיגה/נסיעה בו, לרבות הסעת נוסעים. 

2. כי לא חלה עלי מגבלה בריאותית ו/או אחרת לנהיגה/נסיעה בטרקטורון/רייזר. 

3. כי אשמע לכל הוראות המדריך, ואעשה שימוש זהיר ואחראי(בין כנהג ובין כנוסע) בכלי הרכב שיועמד

לרשותי, ואסע אך ורק במסלול שייקבע על ידי המדריך.

 4. כי לא אגרום בזדון לכל נזק ו/או לכלוך לטבע ו/או לכל מקום או לאתר בו אמצא במהלך השימוש בכלי הרכב. 

5. כי ככל וייגרם נזק לטרקטורון/נים ו/או רייזרים או לכל אדם/רכוש כתוצאה מרשלנות אישית, אפצה את החברה במלוא סכום הנזק.

6. במקרה של מסירת רשיון כוזב ו/או רישיון שלא בתוקף ו/או רשיון אשר הותלה על ידי משרד הרישוי ו/או על ידי כל גוף אחר המוסמך לעשות כן, לא יחול הכיסוי הביטוחי וכי ברור שככל שתוטל אחריות משפטית ו/או כל אחריות אחרת היא תוטל על הלקוח/נהג והחברה לא תהא אחראית להשלכות אלו.

7. במידה ותופסק פעולת הנהג והלקוח שלצדו (להלן "הנוסעים") עקב האמור לעיל, הם לא יהיו זכאים להחזר כספי ו/או לכל פיצוי אחר וכי הם יהיו מושתקים מלטעון אי איזו טענה כנגד החברה, בנוסף הנהג ירד מהכלי הנהיגה מייד ויחזור בכוחות עצמו.

8.כל נזק שייגרם לכלי כתוצאה מנהיגה רשלנית מצד הנהג, תוך הפרת הכללים של טופס ההשתתפות והבטיחות ו/או במקרה של תאונה ו/או התהפכות ו/או נזק שיגרם בזדון ו/או רשלנות ו/או כתוצאה של אי ציות להוראות החוק והמדריך לנהג לא תהיה כל טענה לחברה ו/או לנציגיה והנהג ישא בכל ההוצאות שיגרמו לחברה כתוצאה מכך וזאת בהתאם להערכת שווי הנזק שתתצבע על ידי החברה ו/או מי מטעמה וכן הנהג ישלם פיצוי לחברה עבור הנזק שיגרם.

9.בעת הנהיגה בטרקטורון כל הנוסעים מחויבים לחבוש קסדה, על כלל הנוסעים יש לסגור ולהדק את אבזם הבטיחות של הקסדה בהתאם לראש, אין לעזוב את ההגה כל עוד הכלי מונע, אין להוציא ידיים ולנופף כל עוד הכלי מונע, על הנוסע שמאחור חלה חובת אחיזה במוטות האחיזה, חובה לשמור על רווח של 10 מטרים לפחות מהכלי שלפנים בזמן הנסיעה.

10.הפעילות שמציעה החברה, נהיגה מוטורית בשטח, אינה מומלצת לחולי לב, נשים בהריון, לבני אדם שמצבם הרפואי אינו מאפשר זאת ו/או נפשי אחר העלול לפגוע ביכולת הנהיגה ובהשתתפות בפעילות וכי היעדר דיווח על כך תחיל את האחריות על הנהג ו/או הנוסע שלצידו בלבד.

11.השתתפות בטיול (שלא כנהג) הינה מגיל 6 בלבד והצגת ההורה ספח של תעודת זהות ו/או תעודת הלידה של הילד שלצדו. חובה על ההורה להקפיד על תנאי הבטיחות (בטרקטורון - חבישת קסדה/ברייזר - חגירת חגורת הבטיחות לילד) והקפדה על אחיזה בידית האחיזה.

12."טרקטורוני אילת" לא תיקח אחריות על אובדן/נזק לרכוש פרטי של משתתפי הטיול.

13. אני מודע לכך שאני נוסע בתוך שמורת טבע וחל איסור לרדת מהשבילים המסומנים.

14. במילויי הפרטים שלי למטה אני מאשר כי קראתי והבנתי היטב את כתב ההתחייבות הדיגיטלי, ואני חותם עליו מרצוני החופשי.
 

אני מאשר את תקנון העסק

לחץ לעלות קובץ, צילום רשיון נהיגה

לאחר החתימה תועברו לדף תשלום דיגיטלי

במידה ושילמת כבר תוכלו לסגור את הדף

ניתן לשלם במזומן בהגעה למקום

מצפים לראותכם, טרקטורוני אילת פרימיום

..

..

bottom of page